• Vrijdagavond 9 november Algemene Ledenvergadering

  29 okt 2018
 • UITNODIGING

  ALGEMENE LEDENVERGADERING

   

  Het bestuur van voetbalvereniging WDS nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op

   

  vrijdag 9 november 2018 om 20:00

   

  in de kantine van WDS

  AGENDA

  1. Opening, toevoegingen en eventueel wijzigingen van de agenda
  2. Notulen algemene ledenvergadering 17 november 2017

  (deze is te verkrijgen via het secretariaat: info@vvwds.nl)

  1. Ingekomen stukken & schriftelijke aanmelding tegenkandidaten
  2. Jaarverslag 2017/2018 van de secretaris
  3. Jaarverslag 2017/2018 van de penningmeester
  4. Begroting 2018/2019 van de penningmeester
  5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrolecommissieleden
  6. Verslagen en benoemingen van:
  • Jeugdbestuur;
  • Technische commissie;
  • Sponsorcommissie;

  9. Pauze

  10. Bestuursverkiezing

  • Aftredend en herkiesbaar Leendert Boerefijn

  11. Rondvraag

  12. Sluiting