• Voetbalvereniging WDS wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.

  Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen.

  In dit soort gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die goed luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan wat de beste oplossing voor het probleem is. Deze persoon heet een vertrouwenspersoon. Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat problemen niet verergeren en dat herhaling voorkomen wordt.

  Het bestuur van WDS heeft reeds besloten om een vertrouwenspersoon bij de vereniging aan te stellen. Marion Boere is bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en is geen lid van het bestuur van de vereniging. Indien je als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, dan kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon via: vertrouwenspersoon@vvwds.nl.

  Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

  Als je vragen hebt over, of te maken hebt met:

  • Pesten en gepest worden.
  • Machtsmisbruik en verbale agressie.
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
  • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart.
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
  • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat).
  • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
  • Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag.
  • Of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van v.v. WDS op de juiste plaats is.

  Taken vertrouwenspersoon

  • Luisteren naar het verhaal, de klacht of het probleem.
  • Helpen zoeken naar de juiste weg om de situatie op te lossen.
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is.
  • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn.
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

   Geheimhouding

  De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

  Meer informatie en/of vragen?

  Voor vragen, meldingen en informatie over grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsonderwerpen kun je ook terecht op het centrum veilige sport Nederland van NOC* NSF Centrum veilige sport Nederland.