• Inleiding

  “WDS moet de hoeksteen van de samenleving zijn voor voetballers, jong en oud, supporters en vrijwilligers. Het zowel op prestatief als recreatief niveau in teamverband aanbieden van de voetbalsport aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeenschap in Driebruggen, Waarder en Hekendorp. Dit alles op een gezonde financiële basis binnen een actief verenigingsleven en met een heldere en duidelijke verenigingsstructuur waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op elkaar zijn afgestemd en waar iedereen zich thuis kan voelen.”

  Het bovenstaande citaat beschrijft de missie welke WDS zichzelf gesteld heeft.  Neem hieruit  de volgende woorden en dan blijkt wel dat WDS veel waarde hecht aan het sociale aspect van de vereniging:

  • “Hoeksteen van de samenleving”
  • “Voor voetballers jong en oud, supporter, vrijwilligers”
  • “Teamverband”
  • “Zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeenschap in Driebruggen, Waarder en Hekendorp”
  • “Actief verenigingsleven”
  • “Waar iedereen zich thuis kan voelen”

  Als bestuur willen we randvoorwaarden scheppen om deze missie ook daadwerkelijk na te streven. Het is belangrijk dat we de gewenste manier van omgang met elkaar vaststellen, elkaar hierover informeren, afspraken maken en er gezamenlijk voor zorgen dat deze afspraken worden gerespecteerd en nageleefd.

  Algemeen

  WDS heeft 5 waarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert en een belangrijke richtlijn zijn voor ons dagelijks denken en doen.

  • Plezier
  • Respect
  • Eerlijkheid
  • Betrokkenheid
  • Sportiviteit

  Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van WDS. Dus voor alle leden, leiders/trainers, bestuursleden,  ouders/verzorgers en toeschouwers. Deze waarden zijn natuurlijk erg ruim van begrip. Om dit wat concreter en beter toepasbaar te maken zijn er gedragsregels opgesteld.

  Gedragsregels WDS

  1. Toon respect voor anderen, wees vriendelijk en communiceer op een beschaafde manier.
  2. WDS toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont V.V. WDS zich een goede gast.
  3. Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen, verenigings- eigendommen en opstallen, waarbij een ieder aansprakelijk is voor de door haar/hem aangerichte schade.
  4. Het nuttigen van alcoholische dranken is uitsluitend toegestaan voor personen van boven de 18 jaar en slechts in de kantine en op het terras . Jeugd en jeugdleiders boven de 18 nuttigen ook geen alcoholische dranken in de kleedkamers. Ruim afval netjes op.
  5. Er geldt een rookverbod in kleedkamers, kantine en op de voetbalvelden.
  6. Op het terrein van WDS is het gebruik van drugs verboden.
  7. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende verenigingslid.
  8. Van een verenigingslid wordt verwacht dat hij/zij een medelid aanspreekt op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
  9. Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is daarop aanspreekbaar. Wanneer de huisregels van de vereniging overtreden worden mag een ieder hem of haar erop aanspreken. Bij een grote overtreding (geweld, racisme etc.) dient het lid zich te verantwoorden bij het bestuur.
  10. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!
  11. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig representant voor de vereniging toont.
  12. Gebruik Social Media (Hyves, Facebook, Twitter, etc.) om elkaar te informeren en om elkaar op een positieve manier te benaderen.

  Er zijn bij WDS veel mensen betrokken en er zijn vele leden die zich inzetten voor onze club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Vrijwilligers vormen hét fundament van iedere sportvereniging. Vrijwilligerswerk is op veel uiteenlopende manieren mogelijk binnen WDS, elke inspanning wordt dan ook zeer gewaardeerd. Omdat er voor diverse groepen eigen verantwoordelijkheden gelden, willen we door middel van gedragscodes een nadere uitwerking van de hierboven genoemde gedragsregels geven, waar ze ook op aangesproken kunnen worden.
  Gedragscodes gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders gelden andere gedragscodes dan voor jeugdleden.

  Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor de verschillende doelgroepen:

  • De spelers
  • De trainers en leiders
  • De scheidsrechters
  • De ouders / verzorgers
  • De bestuurders
  • De toeschouwer

  Gedragscodes WDS

  De spelers

  • Vóór of na elke thuiswedstrijd geef je je tegenstander een hand, dit wordt door de leider(s) en de betreffende scheidsrechter begeleid.
  • Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
  • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
  • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden.
  • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter zowel in woord als gebaar (non-verbale communicatie is ook communicatie).
  • Uitsluitend de aanvoerder van een elftal mag de scheidsrechter attenderen op een mogelijk onjuiste beslissing. Vanzelfsprekend dient dit op een beschaafde wijze te gebeuren.
  • Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
  • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
  • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
  • Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
  • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.
  • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.
  • Houd je aan de afspraken die aan het begin van het voetbalseizoen worden gemaakt met betrekking tot trainen, wedstrijden, tijden, afmeldingen, douchen etc.; de trainers/leiders zijn bevoegd, indien noodzakelijk, om passende maatregelen te nemen, bij het niet nakomen van deze regels.
  • Gebruik social media uitsluiten op een positieve manier.
  • Ten behoeve van de gezondheid en hygiëne is het verplicht te douchen na het sporten.
  • Word je gepest of merk jij dat er gepest wordt? Bespreek dit met je trainer, leider of ouders/verzorgers. Ook kan de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

  De trainers en leiders

  • Wees redelijk in uw eisen t.a.v. de tijd, de energie en het enthousiasme van (jeugdige) spelers.
  • Bedenk dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben.
  • Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jongeren. Handel als zodanig.
  • Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
  • Gun alle spelers voldoende speeltijd.
  • Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.
  • Wees zelf altijd vroegtijdig aanwezig voor trainingen en wedstrijden en zorg voor een goede voorbereiding.
  • Gebruik passend taalgebruik.
  • Maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
  • Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.
  • Zorg voor deugdelijk materiaal en veilige omstandigheden.
  • Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
  • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training.
  • U neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd waarbij uw aanwezigheid gewenst is. U conformeert zich aan het beleid zoals dat door de vereniging wordt vastgesteld.
  • Zorg ervoor dat ieder kind regelmatig een compliment krijgt.
  • Bespreek de gedragscodes regelmatig in trainingen.
  • Pesterijen komen helaas in vrijwel elk team voor. Probeer dit echter tijdig te signaleren en op te lossen, zo nodig in overleg met ouders.
  • Zorg ervoor dat uw spelers de gedragscodes naleven.

  De Scheidsrechters

  • Pas de regels toe volgende KNVB richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
  • Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig ingrijpen.
  • Uw gedrag dient ten alle tijden sportief te zijn. Wees beslist, objectief, neutraal en beleefd bij het constateren van fouten/overtredingen. De regels van het spel dienen voor beide teams gelijk te zijn.
  • Scheidsrechters dienen zorg te dragen voor een goed verloop van de wedstrijd.
  • Attendeer trainers, leiders en toeschouwers op hun gedrag wanneer zei zich niet aan de voor hen gestelde regels houden.

   

  De ouders / verzorgers

  • Forceer een kind nooit om deel te nemen aan een sport.
  • Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier en niet voor het uwe.
  • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en dat afspraken worden nagekomen met betrekking tot trainen, verzamelen en afmelden.
  • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
  • Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  • Moedig uw team aan, bemoei u niet met de coaching en teambegeleiding.
  • Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
  • Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
  • Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
  • Maak problemen in eerste instantie bespreekbaar met de leiders/trainers, daarnaast kunt u zich wenden tot het jeugdbestuur.
  • Toon betrokkenheid bij de club en vraag u af op welke wijze u zich kunt inzetten voor WDS.
  • Bespreek de gedragscodes regelmatig met uw kind(eren).
  • Pesterijen komen helaas in vrijwel elk team voor. Pest uw kind of wordt uw kind gepest? Bespreek dit met uw kind en neem contact op met trainer, leider, jeugdbestuurdlid of vertrouwenspersoon.

   

  De bestuurders

  • Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen de vereniging en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en stuur waar nodig bij.
  • Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
  • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.

   

  De toeschouwers

  • Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening.
  • Begeef u niet op de velden voor, tijdens en na de wedstrijden.
  • De jeugd voetbalt niet voor uw vermaak, ze zijn ook geen mini prof sporters.
  • Communiceer op een positieve manier en laat onbehoorlijk taalgebruik achterwege.
  • Toon enthousiasme over het spel van zowel uw eigen team als het gast team.
  • Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
  • Maak sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
  • Veroordeel elk gebruik van (verbaal) geweld.
  • Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders.
  • Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

   

  Handhaving van onze regels

  WDS vindt dat zowel spelers, leiders, trainers, scheidsrechters, coördinatoren, bestuursleden én ouders een verantwoordelijkheid hebben in het handhaven van onze regels. Van alle betrokkenen wordt derhalve verwacht zich akkoord te verklaren met de opgestelde regels. Daarnaast roept het bestuur op tot sociale controle! Alle betrokkenen kunnen en moeten elkaar aanspreken op ontoelaatbaar gedrag. Mocht er (herhaaldelijk) sprake zijn van overtreding van de regels, dan is het bestuur bevoegd sancties op te leggen. Dit zal uiteraard in overleg gaan met de betreffende functionarissen. Sancties kunnen variëren van speelverboden tot een uiteindelijk royement van het betreffende lid. Uiteraard is binnen WDS het Nederlands Recht van kracht.

   

  Namens het Bestuur van WDS