• ALV seizoen 2020/2021 maandag 28 maart

  19 mrt 2022
 • Nu fysieke bijeenkomsten weer goed mogelijk zijn hebben wij de Algemene Ledenvergadering van het seizoen 2020/2021 ingepland op maandag 28 maart in de kantine, aanvang 20:00 uur. Alle leden zijn welkom om dit bij te wonen!

  De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening, toevoegingen en eventueel wijzigingen van de agenda.
  2. Notulen algemene ledenvergadering 10 mei 2021 (te verkrijgen via: info@vvwds.nl).
  3. Ingekomen stukken & schriftelijke aanmelding tegenkandidaten
  4. Jaarverslag 2020/2021 van de secretaris.
  5. Jaarverslag 2020/2021 van de penningmeester.
  6. Begroting 2021/2022 van de penningmeester.
  7. Opheffen Stichting en actualiteit SESW.
  8. Bevindingen kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid.
  9. Verslagen en benoemingen van:
  • Jeugdbestuur;
  • Technische commissie;
  • Sponsorcommissie

  10. Bestuursverkiezing

  • Aftredend en herkiesbaar Leendert Boerefijn

  11. Actualiteiten/ overige onderwerpen.

  12. Rondvraag.