• Algemene Ledenvergadering vanavond 20:00 WDS kantine

  13 nov 2023
 • UITNODIGING
  ALGEMENE LEDENVERGADERING

  Het bestuur van voetbalvereniging WDS nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op

  Maandag 13 november om 20:00

  AGENDA
  1. Opening, toevoegingen en eventueel wijzigingen van de agenda.
  2. Notulen algemene ledenvergadering 14 november 2022
  (deze is te verkrijgen via het secretariaat: info@vvwds.nl).
  3. Ingekomen stukken & schriftelijke aanmelding tegenkandidaten bestuursverkiezing.
  4. Jaarverslag 2022/2023 van de secretaris.
  5. Jaarverslag 2022/2023 van de penningmeester.
  6. Begroting 2023/2024 van de penningmeester.
  7. Bevindingen kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid.
  8. Verslagen en benoemingen van:
  a. Jeugdbestuur;
  b. Technische commissie;
  c. Sponsorcommissie
  9. Bestuursverkiezing
  a. Aftredend en herkiesbaar Hylke Gerritsen
  b. Aftredend en herkiesbaar Erik de Jong
  10. Actualiteiten/ overige onderwerpen.
  11. Rondvraag.
  12. Sluiting.