• Agenda ledenvergadering 2017

  14 nov 2017
 • UITNODIGING

  ALGEMENE LEDENVERGADERING

   

  Het bestuur van voetbalvereniging WDS nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op

   

  vrijdag 17 november 2017 om 20:00

   

  in de kantine van WDS

   

  AGENDA

  1. Opening, toevoegingen en eventueel wijzigingen van de agenda.
  2. Notulen algemene ledenvergadering 14 november 2016

  (deze is te verkrijgen via het secretariaat: info@vvwds.nl).

  1. Ingekomen stukken & schriftelijke aanmelding tegenkandidaten
  2. Jaarverslag 2016/2017 van de secretaris.
  3. Jaarverslag 2016/2017 van de penningmeester.
  4. Begroting 2017/2018 van de penningmeester.
  5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrolecommissieleden.
  6. Verslagen en benoemingen van:
  7. Jeugdbestuur;
  8. Technische commissie;
  9. Sponsorcommissie;
  10. Pauze
  11. Bestuursverkiezing
  12. Aftredend en niet herkiesbaar Nico de Groot;
  13. Toetredend als algemeen lid Erik de Jong*;
  14. Aftredend en herkiesbaar Henk Bosman*
  15. Toelichting nieuw beleidsplan, spreker Cees Vermeulen.
  16. Bestuursbeleid.
  17. Rondvraag.

  Sluiting.

  * (Tegen)kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris, mits hun kandidaatstelling gesteund wordt door minimaal 3 leden van de v.v. WDS, die ouder zijn dan 16 jaar.